A A A

Zarządzenie nr13/2014 z dnia 02.12.2014

Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 02.12.2014r.
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Chojnicach


W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2009 poz.152); instrukcja inwentaryzacyjna Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach ( zarządzenie nr 9/2012 z 06.11.2012 Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach ).

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych zarządza sporządzenie inwentaryzacji rocznej:

1. Nazwa obiektu i oznaczenie pomieszczenia
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach-sekretariat

2. Rodzaj inwentaryzacji – roczna
3. Rodzaj składnika majątkowego i sposób inwentaryzacji
1) Środki pieniężne w kasie – spis z natury
2) Druki ścisłego zarachowania- spis z natury
3) Stan środków na rachunkach bankowych- potwierdzenie salda
4) Salda kont księgowych- w drodze weryfikacji
5) Salda należności- potwierdzenie sald

4.Terminy inwentaryzacji:
1) Środki pieniężne w kasie -31.12.2014
2) Druki ścisłego zarachowania- 31.12.2014
3) Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2014
4) Salda kont księgowych na dzień 31.12.2014
5) Salda należności na dzień 31.12.2014

5.Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
1)Pani Katarzyna Januszewska – przewodnicząca komisji
2)Pani Lidia Werachowska – członek komisji
3)Pan Zenon Kiedrowicz – członek komisji

6.Członkowie Komisji ponoszą odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z
obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji następujących
składników :

1) Środki pieniężne w kasie
2) Druki ścisłego zarachowania


7.Powołuję zespół spisowy w składzie:
1)Pani Sylwia Żakowska
2)Pani Helena Gierszewska


8.Główny księgowy szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z
obowiązującymi przepisami przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji
następujących składników:
1) Stan środków na rachunkach bankowych
2) Salda kont księgowych
3) Salda należności

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.12.2014Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 08.01.2015
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 08.01.2015
Dokument oglądany razy: 985