A A A

Zarządzenie nr10/2014 z dnia 01.09.2014

Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 01.09.2014r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach

w sprawie: wprowadzenia procedury zwalniania słuchaczy z zajęć w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.)


§ 1


Wprowadzam do bieżącego stosowania procedurę zwalniania słuchaczy z zajęć
w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach ,który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zobowiązuję wszystkich nauczycieli Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, do ścisłego przestrzegania i wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszej procedury w zakresie tam ustalonym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 01.09.2014r. z późniejszymi zmianami, jednocześnie traci moc procedura zwalniania słuchaczy z zajęć wychowania fizycznego , praktycznej nauki zawodu oraz podstaw prowadzenia działalności gospodarczej w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach wprowadzonej zarządzeniem nr11/2013 z dnia 02.09.2013 Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 19.09.2014
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 19.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 395