A A A

Zarządzenie nr7/2014 z dnia 30.06.2014


Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 30.06.2014
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach


w sprawie: dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania.

Na podstawie:
1.Art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zmianami),
2. Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 poz.752 z póź.zm. ) .
3. Procedury dopuszczenia do użytku w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach zestawu programów nauczania i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Pedagogicznej w dniu 29.04.2014 zarządzam co następuje:

§ 1

Dopuszczam od roku szkolnego 2014/2015 do użytku szkolnego w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach następujące programy nauczania:

1. OPIEKUN MEDYCZNY W SYSTEMIE KURSOWYM-
NUMER 11/OMKK/WZSPCHOJNICE/2014
2. TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ- NUMER 12/TS/WZSPCHOJNICE/2014
3. TERAPEUTA ZAJĘCIOWY-NUMER 13/TZ/WZSPCHOJNICE/2014
4. OPIEKUNKA DZIECIĘCA- NUMER 14/ODZ/WZSPCHOJNICE/2014

§ 2

Wymienione w § 1 programy stanowią szkolny zestaw programów nauczania.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30.06.2014 .Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 19.09.2014
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 19.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 378