A A A

Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 16.04.2014

Zarządzenie Nr5/2014 z dnia 16.04.2014r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach


w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej składników rzeczowego majątku ruchomego

podstawa prawna :Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe
zarządzenia nr3/2010 z dnia 17.06.2010 Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów

§ 1


Powołuję komisję w składzie:
1.Mariola Deja– przewodniczący
2.Zenon Kiedrowicz- członek
3.Paweł Krzyżanowski –członek
do likwidacji zbędnego lub zużytego składnika rzeczowego majątku

§ 2


Likwidacji zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego dokonuje się w trybie sprzedaży na surowce wtórne albo przez zniszczenie, w przypadku gdy ich sprzedaż na surowce wtórne nie doszła do skutku lub była bezzasadna.

§ 3


Zużyte składniki majątku ruchomego, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach, są unieszkodliwiane.

§ 4


Z czynności zniszczenia komisja likwidacyjna sporządza protokół zgodnie ze wzorem zawartym w instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów obowiązującej w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach na podstawie zarządzenia nr3/2010 z dnia 17.06.2010 Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach.


§ 5


Unieszkodliwienia składników rzeczowych majątku ruchomego dokonują przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, którzy zostali wskazani w ustawie z dnia 29 listopada 200r-Prawo atomowe lub którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie tej działalności na podstawie art.26 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.


§6


Zobowiązuję członków komisji powołanych niniejszym zarządzeniem do ścisłego przestrzegania i wykonywania swoich obowiązków wynikających z zarządzenia oraz z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.

§ 7


Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 16.04.2014r. z późniejszymi zmianami, jednocześnie traci moc zarządzenie nr10/2008 z dnia 01.09.2008r Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach oraz aneks z dnia 31.05.2012 do zarządzenia nr10/2008.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 19.09.2014
Podpisał: Anna l
Dokument z dnia: 19.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 426