A A A

Zarządzenie nr4/2014 z dnia 16.04.2014r.

Zarządzenie Nr4/2014 z dnia 16.04.2014r
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach

w sprawie: regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro w skali roku

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U .z 2013r. poz.907 późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 27.08.2009r. o Finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)

§1

Wprowadzam do bieżącego stosowania regulamin zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro w skali roku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach.

§ 2


Zobowiązuję pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, do ścisłego przestrzegania i wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

§3


1.W Wojewódzkim Zespole Szkól Policealnych Chojnicach obowiązują następujące progi i procedury:
a) zamówienie o wartości poniżej lub równej 5.000 euro – zamówienie bezpośrednie,
b)zamówienie o wartości od 5.001 do wartości poniżej lub równej 15.000 euro – sprawdzenie cen i sporządzenie notatki,
c) od 15.001 euro do 30.000 euro – pisemne rozeznanie cenowe.
2. Przy ustalaniu wartości zamówienia stosuje się zasady określone przepisami art. 32-35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
3. Niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości w celu uniknięcia obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
4. Dla zamówień w zakresie dostawy wody i odprowadzenia ścieków, usług dystrybucji energii, dostawy ciepła, których wartość szacunkowa netto nie przekracza równowartości 30.000 euro, nie mają zastosowania zasady niniejszego Regulaminu.
5.W przypadku powstania nagłych awarii nie mają zastosowania zasady niniejszego Regulaminu.

§4

Dokumentację dotyczącą przeprowadzonego zamówienia publicznego przedstawia się do zatwierdzenia przez Dyrektora szkoły .

§5

Zamówienie poniżej lub równej 5.000 euro
1.Zainteresowany pracownik zgłasza zapotrzebowanie na piśmie u Dyrektora szkoły. Po zatwierdzeniu zapotrzebowania przez Dyrektora szkoły, wyznaczony pracownik dokonuje zamówienia.
2.Obowiązkiem pracownika dokonującego zamówienia jest sprawdzenie zgodności planowanego wydatku z Planem zamówień oraz stwierdzenie istnienia wystarczających środków finansowych w palnie finansowym Wojewódzkiego Zespołu szkół Policealnych w Chojnicach.
3.Pracownik realizujący dane zamówienie zobowiązany jest do bezspornego, obiektywnego, starannego dokonania analizy wydatku zgodnie z art.44 ust.3 ustawy o finansach publicznych.
4.Zamównie dokonywanie jest ustnie lub pisemnie.

§6

Zamówienie o wartości od 5.001 do wartości poniżej lub równej 15.000 euro
1.Zainteresowany pracownik zgłasza zapotrzebowanie na piśmie u Dyrektora szkoły. Na podstawie zaakceptowanego zapotrzebowania przez dyrektora szkoły, wyznaczony pracownik dokonuje sprawdzenia cen i sporządza właściwą notatkę (załącznik nr1 do niniejszego regulaminu).
Notatka zawiera:
a)szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
b)termin realizacji/wykonania zamówienia,
c)szacowana wartość przedmiotu zamówienia, oszacowaną na podstawie cen rynkowych lub kosztorysu,
d)przeliczenie wartości zamówienia ze złotych na równowartość wyrażoną w euro, przy zastosowaniu średniego kursu złotego, ogłaszanego przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy PZP,
e)nazwę i adres wykonawców/dostawców (zalecane 3 ),
f)proponowaną cenę oraz inne kryteria wyboru oferty,
g)datę uzyskania informacji,
h)wskazanie wyboru oferty,
i)uzasadnienie wyboru ofert.

2.Rozpoznanie rynku może być przeprowadzone telefonicznie lub pisemnie. Z wybranym dostawcą lub wykonawcą może zostać sporządzona właściwa umowa.

3.W przypadku wszystkich zamówień na roboty budowlane i projektowe zawiera się umowę na piśmie, a oferty wykonawców muszą zostać złożone w formie pisemnej.

4.Zamówienia u wybranego dostawcy/wykonawcy dokonuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora szkoły na podstawie notatki ze sprawdzenia cen oraz zgody uzyskanej od Dyrektora.

5.Pracownik realizujący dane zamówienie zobowiązany jest do bezspornego, obiektywnego, starannego dokonania analizy wydatku zgodnie z art.44 ust.3 ustawy o finansach publicznych

6. Obowiązkiem pracownika dokonującego zamówienia jest sprawdzenie zgodności planowanego wydatku z Planem zamówień oraz stwierdzenie istnienia wystarczających środków finansowych w palnie finansowym Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach.


§7

Zamówienie od 15.001 euro do 30.000 euro
1.Procedurę rozpoczyna zapotrzebowanie z uzasadnieniem zakupu (sporządza pracownik który zgłasza zapotrzebowanie). Na podstawie zaakceptowanego zapotrzebowania przez dyrektora szkoły przeprowadza się telefoniczne lub w szczególnych przypadkach (np. w przypadku dużej ilości asortymentu) - pisemne rozeznanie cenowe, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty ( preferowane jest uzyskanie 3 ofert ). W przypadku zapytania pisemnego, formularz zapytania cenowego należy przekazać w formie pisemnej osobiście (potwierdzając odbiór), listownie lub zamieścić na stronie internetowej (BIP szkoły) do pobrania (wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do regulaminu).
2.Po otrzymaniu ofert wykonawców, pracownik wyznaczony do przeprowadzenia postępowania zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z przeprowadzonego rozeznania cenowego (wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do regulaminu).
2.Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty.
3.Zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
4.Udzielenie zamówienia zatwierdza dyrektor szkoły.
5. Obowiązkiem pracownika dokonującego zamówienia jest sprawdzenie zgodności planowanego wydatku z Planem zamówień oraz stwierdzenie istnienia wystarczających środków finansowych w palnie finansowym Wojewódzkiego Zespołu szkół Policealnych w Chojnicach.
6.Pracownik realizujący dane zamówienie zobowiązany jest do bezspornego, obiektywnego, starannego dokonania analizy wydatku zgodnie z art.44 ust.3 ustawy o finansach publicznych
7.Z wybranym wykonawcą zawiera się umowę w formie pisemnej.
8.Przeprowadzenie rozeznania rynku potencjalnych wykonawców nie ma zastosowania w przypadku gdy ze względu na specyficzny charakter i rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych uzasadnione jest zlecenie realizacji zamówienia konkretnemu wykonawcy. Przesłanki wyboru wykonawcy należy dołączyć do protokołu.
9.Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienie prowadzona jest przez pracownika wyznaczonego, który jest odpowiedzialny za jego realizację i archiwizację.
10.Zamówienia, o wartości od 15.001 do 30.000 euro podlegają wpisowi do rejestrów zamówień (wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do regulaminu).

§8


Za zakupy związane z realizowanym projektem unijnym, koordynator projektu ponosi odpowiedzialność, w tym za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z tytułu realizacji zamówień publicznych w sposób niezgodny z przepisami prawa oraz zawartą umową o dofinansowanie projektu.

§9


Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.04.2014 z późniejszymi zmianami ,jednocześnie traci moc zarządzenie nr15/2009 z dnia 29.12.2009r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w sprawie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro w skali roku.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 19.09.2014
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 19.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 499