A A A

Zarządzenie nr15/2013 z dnia 16.12.2013

Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 16.12.2013r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach


w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach

podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (ze zm.),
2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.),
3) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy (ze zm.),
4) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi (ze zm.).
5) Ustawa z dnia 28 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
6) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
7) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 1


Wprowadzam do bieżącego stosowania Regulamin Pracy w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2


Zobowiązuję pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, do ścisłego przestrzegania i wykonywania swoich obowiązków wynikających z Regulaminu Pracy Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w zakresie tam ustalonym.

§ 3


Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc:
-Regulamin Pracy z dnia 14.04.2007 wprowadzony zarządzeniem nr 7 z dnia 14.04.2007. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach
- zarządzenie nr 7 z dnia 14.04.2007r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 01.01.2014r. z późniejszymi zmianami.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 04.04.2014
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 04.04.2014
Dokument oglądany razy: 1 093