A A A

Zarządzenie nr2/2014 z dnia 16.01.2014r.

Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 16.01.2014
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach


w sprawie: dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania.

Na podstawie:
1.art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zmianami),
2. Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 poz.752 z póź.zm. ) .
3. Procedury dopuszczenia do użytku w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach zestawu programów nauczania i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Pedagogicznej w dniu 26.08.2013 zarządzam co następuje:

§ 1

Dopuszczam od roku szkolnego 2013/2014 do użytku szkolnego w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach następujące programy nauczania:

1. Program nauczania w zawodzie: asystentka stomatologiczna
numer 10/AS/WZSP CHOJNICE/2014

§ 2

Wymienione w § 1 programy stanowią szkolny zestaw programów nauczania.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.01.2014 .Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 27.02.2014
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 27.02.2014
Dokument oglądany razy: 1 094