A A A

Zarządzenie nr14/2013 z dnia 02.12..2013

Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 02.12.2013r.
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Chojnicach


W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2009 poz.152); instrukcja inwentaryzacyjna Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach ( zarządzenie nr 9/2012 z 06.11.2012 Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach ).

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych zarządza sporządzenie inwentaryzacji rocznej :

1. Nazwa obiektu i oznaczenie pomieszczenia
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach-sekretariat

2. Rodzaj inwentaryzacji – roczna

3. Rodzaj składnika majątkowego i sposób inwentaryzacji
A. Środki pieniężne w kasie– spis z natury
B. Druki ścisłego zarachowania– spis z natury
C. Stan środków na rachunkach bankowych- potwierdzenie sald
D. Salda kont księgowych- w drodze weryfikacji
E. Salda należności – potwierdzenie sald

4. Terminy spisu z natury:
A. Środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2013
B. Druków ścisłego zarachowania na dzień na dzień 31.12.2013
C. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013
D. Salda kont księgowych na dzień 31.12.2013
E. Salda należności na dzień 31.12.2013

5. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
-Pani Helena Gierszewska – przewodnicząca komisji
- Pani Małgorzata Troka – członek komisji
- Pani Sylwia Żakowska – członek komisji

6. Członkowie Komisji ponoszą odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji następujący składników :
A. Środki pieniężne w kasie– spis z natury
B. Druki ścisłego zarachowania– spis z natury

7. Powołuję zespoły spisowe w składzie:
A. Beata Husarek
B. Lidia Werachowska
Do przeprowadzenia spisu z natury następujących składników:
A. Środki pieniężne w kasie
B. Druki ścisłego zarachowania


8. Główny księgowy szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji następujący składników:
A. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013-potwierdzenie sald
B. Salda kont księgowych na dzień 31.12.2013-w drodze weryfikacji
C. Salda należności na dzień 31.12.2013 –potwierdzenie sald

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 27.02.2014
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 27.02.2014
Dokument oglądany razy: 1 099