A A A

Zarządzenie nr7/2013 z dnia 27.08.2013

Zarządzenie Nr7/2013 z dnia 27.08.2013r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach


w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

podstawa prawna: Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn. zm );


§ 1


Wprowadzam do bieżącego stosowania regulamin wynagradzania nauczycieli Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zobowiązuję pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, do ścisłego przestrzegania i wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach.

§ 3


Z dniem wejścia w życie procedury rozliczenia podróży służbowych traci moc:
-regulamin wynagradzania nauczycieli Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach wprowadzony zarządzeniem nr 1/2010 z dnia 14.01.2010r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach


§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 01.09.2013r. z późniejszymi zmianami.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 09.10.2013
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 09.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 192