A A A

Zarządzenie nr2/2013 z dnia 31.01.2013

Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 31.01.2013r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach


w sprawie: wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przewarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych


podstawa prawna: art.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101, poz.926, z późn. zm) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004r. nr 100, poz.1024)

§ 1


Wprowadzam do bieżącego stosowania politykę bezpieczeństwa przewarzania danych osobowych w Wojewódzki Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz instrukcje zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Wojewódzki Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach która stanowi załącznik nr2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zobowiązuję pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, do ścisłego przestrzegania i wykonywania swoich obowiązków wynikających z polityki bezpieczeństwa przewarzania danych osobowych w Wojewódzki Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Wojewódzki Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach w zakresie tam ustalonym.

§ 3


Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc:
-zarządzenie nr 1/2008 z dnia 01.01.200r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
- zarządzenie nr 2/2012 z dnia 28.02.2012r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania systemami informatycznymi.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 02.01.2013r. z późniejszymi zmianamiOpublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 09.10.2013
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 09.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 191