A A A

zarządzenie

Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 03.12.2012r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Chojnicach

w sprawie: wprowadzenia  instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach.

Podstawa prawna: art.6 ust.1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwalnych (Dz.U.z 2011r. Nr123, poz.698, z późn. zm), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.Nr14, poz.67 i Dz.U.Nr 27, poz.140)


 § 1


Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom  Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce, wprowadza się do stosowania:
1)instrukcję kancelaryjną Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach, który stanowi załącznik nr1 do niniejszego zarządzenia,
2)jednolity rzeczowy wykaz akt dla Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach stanowiący załącznik nr2 do niniejszego zarządzenia,
3)instrukcje archiwalną Wojewódzkiego Zespołu szkól Policealnych w Chojnicach, która stanowi załącznik nr3 do niniejszego zarządzenia.

§2


Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia podlega kwalifikacji do kategorii archiwalnych określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, o którym mowa w   § 1 ust.2 jeżeli dotychczasowe przepisy określały niższą wartość archiwalną tej dokumentacji lub krótszy okres jej przechowywania.

§ 3


Zobowiązuję pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych stosowania się do postanowień oraz zasad zawartych w niniejszym zarządzeniu w zakresie tam ustalonym.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.


§ 5


Traci moc zarządzenie nr1/2009 z dnia 01.02.2009 wprowadzające jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcje kancelaryjną.  


Z upoważnienia
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy


                                                                                                       Dyrektor WZSP ChojniceOpublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 06.03.2013
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 06.03.2013
Dokument oglądany razy: 2 252