A A A

zarządzenie

Zarządzenie Nr9A/2012 z dnia 19.11.2012r.
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Chojnicach


W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Podstawa prawna:  Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2009 poz.152); instrukcja inwentaryzacyjna Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach ( zarządzenie nr 9/2012 z 06.11.2012 Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach ).

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych zarządza sporządzenie inwentaryzacji rocznej :

1. Nazwa obiektu i oznaczenie pomieszczenia
Wszystkie pomieszczenia zajmowane przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach

2. Rodzaj inwentaryzacji – roczna

3. Rodzaj składnika majątkowego i sposób inwentaryzacji
A. Środki trwałe – spis z natury
B. Pozostałe środki trwałe w ewidencji ilościowo- wartościowej– spis z natury
C. Pozostałe środki trwałe w ewidencji ilościowej– spis z natury
D. Wartości niematerialne i prawne- w drodze weryfikacji
E. Środki pieniężne w kasie– spis z natury
F. Druki ścisłego zarachowania– spis z natury
G. Stan środków na rachunkach bankowych- potwierdzenie sald
H. Salda kont księgowych- w drodze weryfikacji
I. Salda należności – potwierdzenie sald
J. Zbiory biblioteczne-spis z natury

4. Terminy spisu z natury: 
A. Środki trwałe od 01.12.2012 do 28.12.2012
B. Pozostałe środki trwałe w ewidencji ilościowo- wartościowej od 01.12.2011 do 28.12.2012
C. Pozostałe środki trwałe w ewidencji ilościowej od 01.12.2012 do 28.12.2012
D. Wartości niematerialne i prawne od 01.12.2012 do 28.12.2012
E. Środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2012
F. Druków ścisłego zarachowania na dzień na dzień 31.12.2012
G. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012
H. Salda kont księgowych na dzień 31.12.2012
I. Salda należności na dzień 31.12.2012
J. Zbiory biblioteczne od 01.12.2012 do 28.12.2012


5. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
- Pani Aleksandra Osowska – przewodnicząca komisji
                     - Pani Lidia Werachowska – członek komisji
                     - Pani Sylwia Żakowska – członek komisji

6. Członkowie Komisji ponoszą odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji następujący składników :
A. Środki trwałe – spis z natur
B. Pozostałe środki trwałe – spis z natury
C. Środki pieniężne w kasie– spis z natury
D. Druki ścisłego zarachowania– spis z natury
E. Zbiorów bibliotecznych- spis z natury

7. Powołuję zespoły spisowe w składzie:
I zespół: -Mariola Deja
               -Grażyna Mrówczyńska
Do przeprowadzenia spisu z natury następujących składników:
A. Środki trwałe
B. Pozostałe środki trwałe
C. Zbiorów bibliotecznych
     
      II zespół: -Małgorzata Troka
                     -Beata Husrek   
Do przeprowadzenia spisu z natury następujących składników:
A. Środki pieniężne w kasie
B. Druki ścisłego zarachowania

       
8. Główny księgowy  szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji następujący składników:
A. Wartości niematerialne i prawne- w drodze weryfikacji
B. Stan środków na rachunkach bankowych-potwierdzenie sald
C. Salda kont księgowych na dzień -w drodze weryfikacji
D. Salda należności na dzień –potwierdzenie sald
    
9. Główny księgowy szkoły ustali i dokona rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych po uprzednim ich ustaleniu prze komisję inwentaryzacyjną i zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                   Dyrektor szkoły 19.11.2012Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 06.03.2013
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 06.03.2013
Dokument oglądany razy: 1 802