A A A

zarzadzenie

Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 06.11.2012r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
W Chojnicach


w sprawie: wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej majątku

podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
  
 
§ 1

Wprowadzam do bieżącego stosowania instrukcję inwentaryzacyjną majątku Wojewódzkiego Zespołu Szkól Policealnych która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, uprawnionych i zobowiązanych do przeprowadzania inwentaryzacji majątku oraz osób materialnie odpowiedzialnych do ścisłego wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszej instrukcji w zakresie tam ustalonym.

§ 3
Z dniem wejścia w życie instrukcji traci moc zarządzenie nr 4/2006 z dnia 01.07.2006r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej majątku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach jednocześnie traci moc obowiązująca dotychczas instrukcja inwentaryzacyjna.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 06.11.2012r. z późniejszymi zmianami

                                                                                                   Dyrektor szkoły

   Załącznik do Zarządzenia
Nr 9 /2012r. z dnia 06.11.2012r.
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół
                                                                     Policealnych  w Chojnicach

Instrukcja inwentaryzacyjna majątku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach


§1

Inwentaryzacja jest to zespół czynności, których celem jest ustalenie rzeczywistego stanu środków gospodarczych na określony dzień konfrontujący go ze stanem księgowym. Tryb i zasady przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczenia jej wyników reguluje Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Niniejsza instrukcja określa szczegółowo zasad inwentaryzacji majątku Wojewódzkiego Zespołu szkól Policealnych w Chojnicach, zwanej dalej szkołą.

§2

Celem inwentaryzacji jest ustalenie faktycznego stanu aktywów i pasywów i na tej podstawie:
1. Doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym.
2. Dokonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku.
3. Rozliczenie osób materialne odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za powierzone mienie.
4. Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej powołany przez Dyrektora Szkoły.

§3
Rzeczywisty stan aktywów i pasywów ustala się w drodze:
1. Spisu z natury.
2. Uzyskania od kontrahentów potwierdzenia stanów sald należności rozrachunkowych na dzień inwentaryzacji.
3. Weryfikacji prawidłowości stanów wynikających z ksiąg rachunkowych przez porównanie ich z odpowiednimi dokumentami.

§4
1.Spisem z natury ustala się stan następujących aktywów:
a. gotówki, czeków w kasie i innych druków ścisłego zarachowania,
b. środków trwałych własnych w eksploatacji,
c. pozostałych środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowo-wartościowej oraz       ewidencji ilościowej,
d. zbiorów bibliotecznych  znajdujących się w bibliotece szkolnej.

2.Stany aktywów i pasywów, uzgodnionych w drodze pisemnego potwierdzenia stanów sald należności od kontrahentów:
a. krajowych środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokat,
b. rozrachunków z innymi jednostkami,
c. pozostałe rozrachunki z odbiorcami,
d. należności wobec pracowników.

3.Nie wymaga pisemnego uzgodnienia wynikających z ksiąg rachunkowych stan należności i zobowiązań:
a. wobec osób fizycznych, jeżeli nie są one jednostkami ( nie prowadzą ksiąg rachunkowych),
b. uregulowanych do dnia sporządzenia bilansu,
c. sald zerowych,
d. należności i roszczenia z tytułu niedoborów.

4.Inwentaryzacja w drodze weryfikacji sald polegająca na porównaniu danych zarejestrowanych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami może być stosowany do:
a. niedostępnych w czasie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku,
b. wartości niematerialnych i prawnych,
c. należności i zobowiązań publiczno prawnych,
d. należności spornych i wątpliwych
e. rozliczeń międzyokresowych kosztów,
f. zobowiązań wobec kontrahentów,
g. fundusze jednostki.


§5
1. Ustala się następujące terminy inwentaryzowania składników majątkowych:
a. co 4 lata: znajdujące się na terenie strzeżonym środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie, a także nieruchomości zaliczane do środków trwałych oraz inwestycje, zbiory biblioteczne,
b. co 2 lata: zapasy materiałów, produktów gotowych znajdujących się na strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową,
c. co rok: pozostałe składniki aktywów i pasywów.

2. Ustala się następujące terminy inwentaryzacji:
a. na dzień bilansowy każdego roku:
- aktywów pieniężnych,
- druków ścisłego zarachowania,
- kredytów pieniężnych,
- składników aktywów i pasywów, których stan ustala się drogą weryfikacji,
b. w ostatnim kwartale roku:
- środków trwałych,
- środków trwałych w budowie,
- stanu należności,
- pozostałych środków trwałych w ewidencji wartościowo-ilościowej,
- pozostałych środków trwałych w ewidencji ilościowej,
-zbioru bibliotecznego
- stanu udzielonych i otrzymanych pożyczek,
- aktywów objętych wyłącznie ewidencją ilościową,
- aktywów będących własnością innych jednostek,
- nieruchomości zaliczonych do środków trwałych,
c. zawsze
- w dniu zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej mienie,
- w sytuacji wystąpienia wypadków losowych i innych, gdzie zachodzi podejrzenie naruszenia stanu składników majątkowych.

§6
1.Przy inwentaryzacji na podstawie spisu z natury:
a. przygotowanie składników majątkowych do spisu- odpowiedzialne osoby za powierzony majątek podlegający inwentaryzacji,
b. popranie formularzy spisów z natury, przygotowanie materiałów koniecznych do  spisu, nadzorowanie zespołów spisowych- Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej,
c. przeprowadzenie spisu z natury- Zespół Spisowy,
d. kontrolę prawidłowości spisów- Komisja Inwentaryzacyjna,
e. wycenę i ustalenie wartości spisanych składników majątku oraz ustalenie różnic 
f. inwentaryzacyjnych – Główny Księgowy,
g. wyjaśnienie przyczyn powstania różnic oraz postawienie wniosków, co do sposobu ich  rozliczenia- Komisja Inwentaryzacyjna,
h. zaopiniowanie wniosków Komisji Inwentaryzacyjnej w przypadku uznania niedoborów  za nie mieszczące się w granicach zawinienia- Dyrektor szkoły,
i. ujęcie w księgach rozrachunkowych różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenie-  Główny Księgowy,
j. ocenę przydatności składników majątkowych objętych spisami, postawienie wniosków   w sprawie zagospodarowania zapasów zbędnych i nadmiernych oraz innych nieprawidłowości w gospodarce składnikami majątku stwierdzonych w czasie spisu-  Komisja Inwentaryzacyjna.

2.Przy inwentaryzacji na podstawie uzgodnienia sald z kontrahentami:
a. sporządzenie i wysłanie do kontrahentów zawiadomień o wysokości sald należności- Główny Księgowy,
b. potwierdzenie wysokości sald wykazanych w zawiadomieniach nadesłanych przez kontrahentów lub wyjaśnień rozbieżności- Główny Księgowy,
c. ustalenie niezgodności sald, ich wyjaśnienia i rozliczenie w księgach rozrachunkowych – Główny Księgowych,

3.Przy inwentaryzacji na podstawie weryfikacji stanów ewidencyjnych:
a. ustalenie stanu ewidencyjnego i porównanie z odpowiednimi dowodami- Główny            Księgowy,
b. ustalenie nieprawidłowości, ich wyjaśnienie, rozliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych- Główny Księgowy.

§7
Przewodniczącego i członków Komisji Inwentaryzacyjnej składającej się z minimum 3 osób, zespoły spisowe składające się z minimum 2 osób powołuje zarządzeniem Dyrektor Szkoły. Przewodniczącym Komisji nie może być Główny Księgowy. Osoby materialnie odpowiedzialne za inwentaryzowane mienie nie mogą wchodzić w skład zespołu spisowego.

§8
Na etapie przygotowywania się do inwentaryzacji metodą spisu z natury Główny księgowy szkoły organizuje i przeprowadza szkolenie instruktażowe, w którym obowiązkowo biorą udział członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej, członkowie Zespołów spisowych, osoby materialnie odpowiedzialne. Przedmiotem szkolenia są zasady przygotowania, metody inwentaryzacyjne, zasady dokonywania spisu, objaśnia zasady numerowania (oznakowania) składników inwentaryzacyjnych ,techniki dokumentacji oraz przebieg spisów i innych czynności inwentaryzacyjnych.

§9
1.W arkuszach spisowych po dokonaniu spisu winny być wpisane:
a. imiona i nazwiska osób przeprowadzających spis z natury,
b. data spisu,
c. ilość stwierdzona w wyniku pomiaru, liczenia, ważenia,
d. własnoręczne podpisy osób dokonujących spisy z natury,
e. własnoręczny podpis osób materialnie odpowiedzialnych, 
f. treść (nazwy ,specyfikacja przedmiotu),
g. numer arkusza.     

2.Arkusze spisu powinny być ponumerowane, ostemplowane pieczątkami i zaparafowane przez Głównego Księgowego (noszące znamiona druku ścisłego zarachowania).

3.Błędy na arkuszach spisu można poprawić wyłącznie przez skreślenie błędnego zapisu tak, aby pozostały one czytelne i napisanie zapisu poprawnego. Poprawka błędu powinna być podpisana przez osobę dokonujące spisu z podaniem daty  poprawki.

4.Rzeczywistą ilość spisu z natury rzeczowych i pieniężnych składników majątku ustala            
się poprzez przeliczenie, zważenie, zmierzenie.

5.Zespoły spisowe  dokonują wpisu w obecności osoby odpowiedzialnej za składniki majątkowe lub osoby upoważnionej pisemnie przez nią.

6.Wpis do arkusza powinien nastąpić bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistego stanu               składnika majątku w sposób umożliwiający osobie materialnie odpowiedzialnej               sprawdzenie prawidłowości spisu.

7.Jeżeli w spisie z natury nie może z ważnych przyczyn brać udział osoba materialnie 
odpowiedzialna i nie upoważni do tej czynności innej osoby, spis z natury może być   
przeprowadzony przez minimum 2- osobową komisję wyznaczoną przez Dyrektora 
Szkoły .

8.Podlegające spisowi składniki majątku nie mogą być do zakończenia spisu na polu
spisowym wydawane lub przyjmowane. O ile nie można uniknąć ruchu składników
majątku, zespół spisowy zawiadamia Przewodniczącego Komisji, który
może zarządzić, aby przyjęcia i wydawania uwzględnić w spisie na podstawie 
specjalnie oznaczonych dowodów przyjęcia lub wydania (tylko w przypadku awarii).

9.Arkusze spisowe z natury sporządza się w 2-ch egzemplarzach, a przy inwentaryzacji
zdawczo -odbiorczej w 3-ch egzemplarzach. Oryginał przyjmuje Główny Księgowy,  
a  kopię osoba materialnie odpowiedzialna.

10.Na oddzielnych arkuszach dokonuje się spisu:
             a. środków trwałych,  
             b. pozostałych środków trwałych w używaniu ujętych w ewidencji ilościowo- 
                wartościowej,
             c. pozostałych środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowej,
             d. składników majątkowych niepełnowartościowych, uszkodzonych, zepsutych lub
                 takich, których wartość uległa z innych przyczyn obniżeniu,
e. pozostałych środków trwałych zakupionych w ramach realizowanych projektów      unijnych ,
f. środków trwałych zakupionych w ramach realizowanych projektów
     unijnych .

11.Do przeprowadzenia spisu z natury środków pieniężnych
używa się specjalnego protokołu (stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji).

12. Do przeprowadzania spisu druków ścisłego zarachowania dotyczących obrotu kasowego stosuje się odpowiedni protokół (stanowi załącznik nr 1A do niniejszej instrukcji).

12.Oświadczenie osób materialnie odpowiedzialnych, że nie wnoszą zastrzeżeń do 
dokonanego  spisu (stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji).

13.Inwentaryzacji drogą weryfikacji dokonuje się na odpowiednim protokole
(stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji).

14.Przed przystąpieniem do inwentaryzacji danego obszaru inwentaryzacyjnego osoby odpowiedzialnie materialnie za ten obszar składają oświadczenie wstępne, iż inwentaryzowane składniki zostały poprawnie udokumentowane i przekazane do księgowości (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr4 do niniejszej instrukcji)


§10
Spis z natury powinien być poddany kontroli Komisji Inwentaryzacyjnej.

§11
1. Wyceny rzeczowych składników majątkowych, ujętych w arkuszach spisu z natury dokonuje Główny Księgowy.

2. Wycena polega na przemnożeniu stwierdzonych w czasie spisu z natury faktycznych  ilości przez stosowną w księgowości cenę (zgodnie z przepisami) oraz na ustaleniu łącznej ich wartości według osób materialnie odpowiedzialnych i kont syntetycznych.

3. Po dokonaniu wyceny rzeczowych i pieniężnych składników majątku należy ustalić  różnice inwentaryzacyjne poprzez porównanie stanu faktycznego podanego na arkuszach spisu z natury ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej.

4. Przy ustaleniem różnic inwentaryzacyjnych ewidencja księgowa musi być bezwzględnie uzgodniona z ewidencją ilościową np. księgami inwentarzowymi.

5. Różnice inwentaryzacyjne mogą wystąpić jako:
a. niedobory- gdy stan ewidencyjny jest wyższy od rzeczywistego,
b. nadwyżki- gdy stan ewidencyjny jest niższy od rzeczywistego,
c. c .szkody- gdy nastąpiła całkowita lub częściowa utrata pierwotnej wartości.

6. Niedobory kwalifikuje się na:
a. ubytki naturalne,
b. niedobory nadzwyczajne oraz zawinione i niezawinione.

7. W przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych obowiązują następujące zasady        postępowania:
a. zlikwidowanie różnic inwentaryzacyjnych (niedoborów, nadwyżek) składników 
majątku, przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, postawienie wniosków w zakresie ich odpisania z ksiąg rachunkowych należy do zadań Komisji Inwentaryzacyjnej,
b. ustalenie przez Komisję Inwentaryzacyjną przyczyn powstania niedoborów lub 
nadwyżek winno być w sposób bardzo wnikliwy. Komisja winna rozważyć stopień winy lub jej brak ze strony osób materialnie odpowiedzialnych oraz innych osób,
c. rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych wraz z ustaleniami wysokości ubytków 
naturalnych (mieszczących się w granicach norm) za okres między inwentaryzacyjny,
d. w przypadku wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych ujawnione niedobory oraz
nadwyżki mogą być kompensowane tylko wtedy, gdy odpowiadają równocześnie następującym warunkom,    
              - zostały stwierdzone w ramach jednego (tego samego) spisu z natury,
              -dotyczą jednej osoby materialnie odpowiedzialnej lub jednego zespołu 
               pracowników, którzy przyjęli wspólnie odpowiedzialność materialną,
              -zostały stwierdzone w podobnych składnikach majątku co może uzasadnić
               możliwość pomyłek ze strony osoby odpowiedzialnej materialnie,
e. ilość oraz wartość niedoborów  i nadwyżek podlegających kompensacie ustala się przyjmując za podstawę mniejszą ilość stwierdzonego niedoboru lub nadwyżki i niższą cenę składników majątku wskazujących różnice inwentaryzacyjne,
f. ujawnione niedobory i nadwyżki ujmuje się w księgach inwentarzowych oraz ewidencji księgowej na  podstawie:
-zestawień zbiorczych,
-zestawień różnic inwentaryzacyjnych,
               i.  wycena niedoborów dokonywana jest według cen aktualnych.

§12
Obieg dokumentów dotyczących inwentaryzacji i rozliczenia różnic inwentarzowych to:
1. Przekazywanie arkuszy spisu z natury i innych materiałów z inwentaryzacji  
(sprawozdanie ,oświadczenia) Komisji Inwentaryzacyjnej przez Zespoły spisowe.

2. Przekazanie Głównemu Księgowemu przez Przewodniczącego Komisji
Inwentaryzacyjnej skontrolowanych pod względem formalnym i rachunkowym materiałów  inwentaryzacyjnych.

3. Wycena spisów, ustalonych różnic inwentaryzacyjnych przez Głównego Księgowego i
przekazanie ich Komisji Inwentaryzacyjnej.

4. Powiadomienie o stwierdzonych różnicach osób materialnie odpowiedzialnych i
złożenie pisemnych z wyjaśnieniami przez te osoby.
5. Opracowanie protokołu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych przez Komisję i
przedłożenie wniosków do akceptacji. Jeżeli termin inwentaryzacyjnych przypada na dzień 31 grudnia – opracowanie wniosków i przedłożenie do akceptacji winno nastąpić do 15 stycznia roku następnego.


6. Przeprowadzenie weryfikacji sald aktywów i pasywów nie podlegających     
inwentaryzacji w drodze spisu z natury lub potwierdzenia salda w terminie 15 dni od zakończenia roku obrotowego i przedłożenie odpowiedniego protokołu Dyrektorowi szkoły do akceptacji.

7. Ujęcie w księgach wyników rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych- w następnym
miesiącu po terminie inwentaryzacji jednak nie później niż z datą ostatniego dnia roku, którego inwentaryzacja dotyczy.

8. Skierowanie spraw wskazujących na nadużycia do organów ścigania – w dniu
następnym po wydaniu decyzji przez Dyrektora szkoły.

       9. Podstawą odpisania niedoborów, szkód – na właściwe konta kosztów i start oraz
           roszczeń z tytułu niedoborów zawinionych stanowi decyzja Dyrektora wydana na 
           wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej i zaopiniowania przez
           Głównego Księgowego.


§13
Dokumenty inwentaryzacyjne winny być przechowywane zgodnie z art.74 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości .

§14
Zmiany do niniejszej instrukcji będą wprowadzane odpowiednimi aneksami zatwierdzonymi przez Dyrektora szkoły.

§15
Niniejsza instrukcja obowiązuje od dnia 06.11.2012 roku.

             


Załącznik nr 1
do instrukcji inwentaryzacyjnej

Protokół z inwentaryzacji gotówki w kasie

przeprowadzonej w dniu...............................zespół spisowy- powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr..................................................z dnia .........................................................
w składzie:
1..........................................................
2..........................................................
3..........................................................
w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej......................................w wyniku inwentaryzacji stwierdzono:
I.  Gotówka w kasie
- stan rzeczywisty...........................................................................................
- stan wg. raportów kasowych........................................................................
- nadwyżka – niedobór...................................................................................
Różnica zapisu w raporcie kasowym nr......................................z dnia........................................
pod pozycją nr........................a podstawie dowodu KP-KW nr.......................................
Ostatnie dowody przychodu i rozchodu:
KP nr...................................................z dnia.....................................
KW nr..................................................z dnia.....................................
RK nr...................................................z dnia.....................................
Czeków gotówkowych nr....................................z dnia.....................................


III Depozyty:
- stan ewentualnych depozytów i rodzaje

Protokół niniejszy sporządzono w ..................................egzemplarzach, których jeden pozostawiono w kasie. W związku z ustaleniami zawartymi w protokole zastrzeżeń nie wniesiono (wzgl. wniesiono- podać jakie).

Zespół spisowy:
1…………………………
2…………………………


Komisja inwentaryzacyjna::
1........................................................
2........................................................                                
3........................................................                               ...........................................................
                                                                                        Osoba materialnie odpowiedzialna


Załącznik nr 1A
do instrukcji inwentaryzacyjnej


Protokół z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania

przeprowadzonej w dniu............................... przez zespół spisowy
w składzie:
1..........................................................
2..........................................................
3..........................................................

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej..........................................................................  
w wyniku inwentaryzacji stwierdzono:

I. Druki ścisłego zarachowania:

rodzaje druków i numeracja:
- czeki
- KW
- KP
-.........................................
Czeków gotówkowych nr....................................z dnia.....................................

Protokół niniejszy sporządzono w ..................................egzemplarzach, których jeden pozostawiono w kasie. W związku z ustaleniami zawartymi w protokole zastrzeżeń nie wniesiono (wzgl. wniesiono- podać jakie).

Zespół spisowy:
1. ……………………………
2. ……………………………

Komisja inwentaryzacyjna:
1. ……………………………..
2. ……………………………..
3. ……………………………..

………………………………
Osoba materialnie odpowiedzialna

Załącznik nr 2
do instrukcji inwentaryzacyjnej


Oświadczenie


Ja ...............................................................jako osoba materialnie odpowiedzialna za inwentaryzowane wyposażenie nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń do pracy zespołu spisowego, jak również do sporządzonej inwentaryzacji.

                                                                                    Podpis
                                                                  ....................................................................

Załącznik Nr 3
do instrukcji inwentaryzacyjnej

PROTOKÓŁ
z inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald

1. Na dzień………………….dokonano inwentaryzacji drogą weryfikacji sald następujących aktywów i pasywów:.
Lp Symbol konta Nazwa konta Stan konta Różnice
Przed weryfikacją Po weryfikacji
Wn Ma Wn Ma Wn Ma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień ............................... uznaje się za prawidłowe, pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wyników weryfikacji.
3. Integralną część protokołu stanowią wydruki księgowe na podstawie których został sporządzony protokół.

……………………………                                               .......................................................
                      Data                                                                                                                      Główny księgowy

…………………………………………………………
Akceptuje dyrektor szkoły


Załącznik nr 4
do instrukcji inwentaryzacyjnej
Wojewódzkiego Zespołu
Szkół Policealnych
w Chojnicach

Oświadczenie Wstępne


Osoba odpowiedzialna materialnie

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA

1. .............................................................. ................................................................


OŚWIADCZENIE

Oświadczam(y), że wszystkie znajdujące się  w     .............................................
składniki, za które przyjęłam(-łem) materialną odpowiedzialność zostały poprawnie udokumentowane w sposób określony w obowiązujących w naszej jednostce przepisach. Dowody księgowe dokumentujące wszystkie operacje gospodarcze zostały przekazane do księgowości.

Pole spisowe przygotowane zostało do remanentu  zgodnie z  obowiązującą instrukcją.


Data ..........................


Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej  materialnie ..............................



Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 06.03.2013
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 06.03.2013
Dokument oglądany razy: 2 885