A A A

zarządzenie nr5 z dnia 31.08.2012


Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 31.08.2012
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach 


w sprawie: dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania.

Na podstawie:
1.art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zmianami),
2. Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 poz.752 z póź.zm. ) .
3. Procedury dopuszczenia do użytku w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach zestawu programów nauczania i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Pedagogicznej w dniu 28.08.2012 zarządzam co następuje:

§ 1

Dopuszczam od roku szkolnego 2012/2013 do użytku szkolnego w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach następujące programy nauczania:

1 Program nauczania w zawodzie: technik masażysta
2 Program nauczania w zawodzie: opiekun medyczny
3.Program nauczania w zawodzie: terapeuta zajęciowy

§ 2

Wymienione w § 1 programy stanowią szkolny zestaw programów nauczania.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                Dyrektor szkoły 31.08.2012Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 06.03.2013
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 06.03.2013
Dokument oglądany razy: 2 044