A A A

zarządzenie nr7/2012 z dnia 18.10.2012

Zarządzenie nr7/2012
z dnia18.10.2012 Dyrektora Wojewódzkiego
Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach


Podstawa prawna: Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów  na podstawie art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej( Dz.U. z 20019r. Nr 178, poz . 1380 oraz z 2010r. Nr 57, poz. 353)

Realizując postanowienia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” zarządzam przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z obiektu mieszczącego się przy ulicy Świętopełka 3 Chojnicach  w dniu 20.10.2012.


Godzina rozpoczęcia alarmu:  11.05
Planowana godzina zakończenia ćwiczenia: 11.15
Podmioty uczestniczące w ćwiczeniach: użytkownicy pomieszczeń, najemcy oraz osoby , interesanci przebywający na terenie obiektu, administracja budynku
Powołuję na :
kierownika ćwiczeń i obserwatora  : Barbarę Przybyszewską
i zobowiązuję do przygotowania  dokumentacji łącznie z wyznaczeniem miejsca dla osób ewakuowanych oraz sprawnego ich przeprowadzenia .
Wyznaczam osoby odpowiedzialne za:
- obsługę techniczną: Grażynę Mrówczyńską
- zabezpieczenie mienia na terenie obiektu: Grażyna Mrówczyńska
- zabezpieczenie wyjść ewakuacyjnych: Grażynę Mrówczyńską

Zobowiązuję wszystkich pracowników i użytkowników obiektu do uczestnictwa w ćwiczeniach i podporządkowania się poleceniom wydawanym podczas przeprowadzania ewakuacji przez kierownika ćwiczeń i dowódców poszczególnych odcinków.        

                                                                               Dyrektor SzkołyOpublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 06.03.2013
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 06.03.2013
Dokument oglądany razy: 1 992