A A A

zarzadzenie nr5/2011

Zarządzenie Nr5 /2011 z dnia 28.11.2011r.
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Chojnicach


W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Podstawa prawna:  Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2009 poz.152); instrukcja inwentaryzacyjna Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach ( zarządzenie nr 4/2006 z 01.07.2006 Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach ).

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych zarządza sporządzenie inwentaryzacji rocznej :

1. Nazwa obiektu i oznaczenie pomieszczenia
Wszystkie pomieszczenia zajmowane przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach

2. Rodzaj inwentaryzacji – roczna

3. Rodzaj składnika majątkowego i sposób inwentaryzacji
A. Środki trwałe – spis z natury
B. Pozostałe środki trwałe w ewidencji ilościowo- wartościowej– spis z natury
C. Pozostałe środki trwałe w ewidencji ilościowej– spis z natury
D. Wartości niematerialne i prawne- w drodze weryfikacji
E. Środki pieniężne w kasie– spis z natury
F. Druki ścisłego zarachowania– spis z natury
G. Stan środków na rachunkach bankowych- potwierdzenie sald
H. Salda kont księgowych- w drodze weryfikacji
I. Salda należności – potwierdzenie sald

4. Terminy spisu z natury: 
A. Środki trwałe od 01.12.2011 do 30.12.2011
B. Pozostałe środki trwałe w ewidencji ilościowo- wartościowej od 01.12.2011 do 30.12.2011
C. Pozostałe środki trwałe w ewidencji ilościowej od 01.12.2011 do 30.12.2011
D. Wartości niematerialne i prawne od 01.12.2011 do 30.12.2011
E. Środków pieniężnych w kasie na dzień 30.12.2011
F. Druków ścisłego zarachowania na dzień na dzień 30.12.2011
G. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.12.2011
H. Salda kont księgowych na dzień 30.12.2011
I. Salda należności na dzień 30.12.2011


5. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
- Pani Aleksandra Osowska – przewodnicząca komisji
                     - Pan Zenon Kiedrowicz – członek komisji
                     - Pani Sylwia Żakowska – członek komisji

6. Członkowie Komisji ponoszą odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji następujący składników :
A. Środki trwałe – spis z natur
B. Pozostałe środki trwałe w ewidencji ilościowo- wartościowej– spis z natury
C. Pozostałe środki trwałe w ewidencji ilościowej– spis z natury
D. Środki pieniężne w kasie– spis z natury
E. Druki ścisłego zarachowania– spis z natury

7. Główny księgowy  szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji następujący składników:
A. Wartości niematerialne i prawne- w drodze weryfikacji
B. Stan środków na rachunkach bankowych-potwierdzenie sald
C. Salda kont księgowych na dzień -w drodze weryfikacji
D. Salda należności na dzień –potwierdzenie sald
    
8. Główny księgowy szkoły ustali i dokona rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych po uprzednim ich rozliczeniu prze komisję inwentaryzacyjną i zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 20.03.2012
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 20.03.2012
Dokument oglądany razy: 3 091