A A A

Zarządzenie nr2/2011 z dnia 01.08.2011

Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 01.08.2011r.
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Chojnicach


W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Podstawa prawna:  Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2009 poz.152); instrukcja inwentaryzacyjna Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach ( zarządzenie nr 4/2006 z 01.07.2006 Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach ).

W związku ze zmianą kierownika jednostki z dniem 01.10.2011 Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych zarządza sporządzenie inwentaryzacji zdawczo -odbiorczej :

1. Nazwa obiektu i oznaczenie pomieszczenia
Wszystkie pomieszczenia zajmowane przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach

2. Rodzaj inwentaryzacji – doraźna

3. Rodzaj składnika majątkowego i sposób inwentaryzacji
A. Środki trwałe – spis z natury
B. Pozostałe środki trwałe w ewidencji ilościowo- wartościowej– spis z natury
C. Pozostałe środki trwałe w ewidencji ilościowej– spis z natury
D. Wartości niematerialne i prawne- w drodze weryfikacji
E. Środki pieniężne w kasie– spis z natury
F. Druki ścisłego zarachowania– spis z natury
G. Stan środków na rachunkach bankowych- potwierdzenie sald
H. Salda kont księgowych- w drodze weryfikacji
I. Salda należności – potwierdzenie sald
J. Zbiory biblioteczne- skontrum

4. Terminy spisu z natury: 
A. Środki trwałe od 01.08.2011 do 31.08.2011
B. Pozostałe środki trwałe w ewidencji ilościowo- wartościowej od 01.08.2011 do 31.08.2011
C. Pozostałe środki trwałe w ewidencji ilościowej od 01.08.2011 do 31.08.2011
D. Wartości niematerialne i prawne od 01.08.2011 do 31.08.2011
E. Środków pieniężnych w kasie na dzień 30.09.2011
F. Druków ścisłego zarachowania na dzień na dzień 30.09.2011
G. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.09.2011
H. Salda kont księgowych na dzień 30.09.2011
I. Salda należności na dzień 30.09.2011
J. Zbiory biblioteczne- od 01.09.2011 do 30.09.2011


5. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
- Pani Helena Gierszewska – przewodnicząca komisji
                      - Pan Zenon Kiedrowicz – członek komisji
                      - Pani Mariola Deja – członek komisji

Członkowie Komisji ponoszą odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 20.10.2011
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 20.10.2011
Dokument oglądany razy: 1 595