A A A

Zarządzenie nr3/2010 z dnia 17.06.2010

Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 17.06.2010r
Dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych


w sprawie: wprowadzenia INSTRUKCJI SPORZĄDZANIA, OBIEGU , KONTROLI I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW


§ 1

Wprowadzam do bieżącego stosowania instrukcję sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania oraz zabezpieczania dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, uprawnionych i zobowiązanych do kontroli wewnętrznej, do ścisłego wykonywania swoich obowiązków w zakresie kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej, stosownie do zajmowanych stanowisk i przysługujących im uprawnień, zgodnie z postanowieniami załączonej instrukcji oraz w zakresie tam ustalonym.

§ 3

Z dniem wejścia w życie instrukcji traci moc zarządzenie nr 6/2009 z dnia 10.02.2009r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach w sprawie sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 01.07.2010r. z późniejszymi zmianami.
Opublikował: Anna Lemańczyk
Publikacja dnia: 18.11.2010
Podpisał: Anna Lemańczyk
Dokument z dnia: 18.11.2010
Dokument oglądany razy: 1 620